Future Greenland
 
  Søg  
gif

 
 
 Præsentation  Log ind  Kalaallisut English (United Kingdom)  
Præsentation

Velkommen til Future Greenland 2013: Fra vision til virkeliggørelse

6. - 7. februar 2013
Katuaq, Nuuk  
”Aldrig har titlen Future Greenland været mere rigtig, og aldrig har konferencens tema ”Fra vision til virkeliggørelse” været mere aktuel end netop nu. Jeg glæder mig”.
Minik Rosing
Professor og hovedkurator for Possible Greenland
For tredje gang byder Grønlands Arbejdsgiverforening velkommen til konferencen Future Greenland, der denne gang afvikles under temaet Fra vision til virkeliggørelse. En konference, der lægger op til inspiration, diskussion og udveksling af erfaringer samt sætter fokus på landets store udfordringer.
Med udgangspunkt i Grønlands Arbejdsgiverforenings styrke og solide forankring overalt i Grønland, ser vi det som en naturlig opgave at udnytte vores velfungerende konferenceapparat til at etablere en ambitiøs konference som ramme om en nødvendig værdi- og visionsdebat. Her er de centrale spørgsmål: Kan Grønland skabe den samfundsmodel, der sikrer både demokratisk legitimitet, involvering og handlekraft? Og hvad skal der til?
Future Greenland stiller skarpt på udfordringerne, visionerne - og vejen frem
Målet er både at give inspiration og skabe dialog, debat og engagement i relation til samfundsudviklingen - og samtidigt pege på konkrete tiltag, der sikrer fremdrift, fornyelse - og handling.
Et hovedmål er at belyse og diskutere, hvordan man styrker samfundets måder at skabe gode og effektive beslutninger på. Grønlands Arbejdsgiverforening tager derfor denne gang "helikopteren" op fra det daglige arbejde i form af høringssvar, deltagelse i lovgivningsarbejde, IBA processer, medlemsservice, aktuelle debatindlæg mm - til at se på de store samfundsudfordringer, hvis løsning afgør Grønlands fremtid. Med andre ord fokuserer konferencen på visioner - og ikke mindst virkeliggørelsen af disse visioner.
Der tages således fat på de store linjer i Grønlands udvikling, når konferencens oplægsholdere stiller skarpt på emner som fx strategisk erhvervsudvikling, scenarier for vækst, de politiske beslutningsprocesser, forholdet mellem Grønland og Danmark og resten af verden samt vilkårene for den helt afgørende dialog mellem erhvervslivet, organisationerne og det politiske system.
På dagenes i alt 8 workshops arbejdes der i dybden med følgende aktuelle emner:
•                           Værdidebatten som grundlag for visionerne.
•                           Hvad betyder Kinas internationale ekspansion for Grønland.
•                           Fra fiskerihavn til olie-centrum. Hvordan blev vision til virkeliggørelse i Esbjerg?
•                           Kommercielle interesser bag bæredygtig økonomisk udvikling.
•                           Erfaringer fra storskalaprojekterne i Canadas arktiske regioner Nunavut og Nunavik.
•                           Bæredygtig økonomisk og vidensmæssig tilvækst.
•                           Det samarbejdende demokrati og digitale processer.
•                           Call for papers- emner offentliggøres ultimo januar 2013.
Målgrupper:
Udover GA’s medlemsvirksomheder henvender konferencen sig til politikere, de offentlige forvaltninger, interesseorganisationerne, NGO’er, andre beslutningstagere - samt medier i ind- og udland.
Stor interesse
Allerede flere måneder inden konferencen er der - også uden for Grønland - tilkendegivet stor interesse for Future Greenland. Det skal dels ses i lyset af den aktuelle internationale interesse for Grønland og dels på baggrund af den positive omtale, de tidligere konferencer har fået.
Stærke kræfter sikrer et spændende indhold og en alsidig belysning af konferencens tema:
Kuupik V. Kleist
Formand for Naalakkersuisut 
Minik Rosing
Leder af Geologisk Museum
Professor ved Københavns Universitet
Hovedkurator for Possible Greenland 
Sara Olsvig
Medlem af Folketinget 
Niels de Connick-Smith
Formand for Royal Greenland 
Hans Gammeltoft-Hansen
Folketingets tidligere ombudsmand 
Jørn Neergaard Larsen
Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening
Anders Eldrup
Tidligere adm. dir. i DONG Energy
Nuværende bestyrelsesmedlem i en række selskaber.
 
Niels Wang
Chef for Forsvarsakademiet 
-
Martin Breum
Journalist og studievært ved Danmarks Radio er Future Greenlands konferencier.
Han er forfatter til bogen ”Når isen forsvinder”.  
Konferencens form og opbygning
Emnerne er valgt, så de både henvender sig til små, mellemstore og store virksomheder i og uden for Grønland, det politisk-administrative system samt til landets befolkning og et interesseret internationalt samfund.
Future Greenland strækker sig over to dage og er struktureret som af en kombination af oplæg og debat om formiddagen samt en række workshops om eftermiddagen.
Sidst på dagen samles op og konkluderes, og der vil desuden være optioner om vidensdeling gennem workshops begge aftener.
Der tolkes mellem dansk, engelsk og grønlandsk.
Dag 1: Visioner
Hvilke visioner har vi? Hvordan skaber man en bæredygtig udvikling for det grønlandske samfund - økonomisk, socialt, miljømæssigt og kulturelt? Hvordan kan erhvervslivet, det politiske-administrative system og civilsamfundets organisationer i fællesskab tage ejerskab til - og ansvar for - en national vision, som hele samfundet kan identificere sig med?
Dag 2: Virkeliggørelse
Hvordan skal vi samarbejde om at virkeliggøre visionen? Er vi med vores nuværende måde at samarbejde på rustet til at gøre det? Er den måde vi træffer beslutninger på, vores ressourcer, kapacitet og kompetencer tilstrækkelige? Hvordan skaber vi demokratisk involvering og legitimitet?
 
Netværks- og kontaktarrangement for virksomheder                                     
Dagen før selve konferencen, nemlig tirsdag den 5. februar, har GA arrangeret en business-to-business event, hvor der er ideelle muligheder for at grønlandske virksomheder kan netværke og udveksle ideer med andre virksomheder i og uden for landet. Arrangementet indledes med oplæg omkring perspektiver i Råstofbranchen.
Baggrund for konferencens tema:
Grønland bliver ikke rig af sine ressourcer, men af kloge beslutninger
Ikke mindst set i lyset af de kommende storskalaprojekter sætter Future Greenland 2013 fokus på, hvordan Grønland skaber de bedste rammer for samfundets fremtid. Blandt andet belyses, hvordan de kommende års politiske beslutninger kan blive påvirket af de sikkerhedspolitiske og geostrategiske konsekvenser, som naturrigdommene og klimaforandringerne indebærer?
Hvis ikke vi styrer retningen, ender vi der, hvor sporet sender os hen …
Grønland står overfor blandt andre følgende store udfordringer:
De offentlige indtægter og udgifter er ikke i balance, og der skal hvert af de næste mange år skabes nye indtægter eller besparelser for mindst 1 mia. kr. årligt.
Det grønlandske samfund ønsker øget velfærd, og forudsætningen for øget velfærd er at skabe øget velstand.
Den private sektor skal skabe den fremgang, der er betingelsen for velstand. Virksomhederne skal vokse og dermed skabe nye arbejdspladser og øget eksport. Det skal både ske gennem styrkede vilkår for eksisterende virksomheder og via nye private investeringer samt ved en generel kompetenceopbygning.
Erhvervsudviklingen skal med andre ord dels sikres ved en fortsat udvikling og omstilling i de nuværende erhverv, hvor fiskeriet stadig tegner sig for den eneste væsentlige eksportindtægt - og dels gennem udnyttelse af ressourcerne i Grønlands undergrund.
Derfor satses der målrettet på at gøre råstofsektoren til en ny bærende søjle i Grønlands økonomi. Olien er ikke fundet endnu, men der er løfterige spor. Det er derimod dokumenteret, at mineralerne er til stede i kommercielt interessante og relativt tilgængelige forekomster.
Disse rige forekomster giver bl.a. grundlag for storskalaprojekter, som vil kræve gigantiske investeringer og stor import af arbejdskraft.
Future Greenland tager afsæt i ”Vision for Grønland 2025”
Naalakkersuisuts ”Vision for Grønland 2025” er et grundscenarie, som peger fremad. Men hvad skal der til for, at alle kan samles om den? Er den stærk nok? Fokuserer den på alle udfordringerne? Denne politiske vision bliver præsenteret af formand for Naalakkersuisut, Kuupik V. Kleist, og bliver således både konferencens startskud og dens løbende, indholdsmæssige reference.
Future Greenlands udgangspunkt er således, at vi kun kan virkeliggøre visionerne, hvis vi står sammen i samfundet. At vi på tværs af de politiske og administrative systemer, civilsamfundets organisationer og erhvervslivet arbejder sammen i en konstruktiv mangfoldighed, så der skabes bæredygtige beslutninger.
Resultater
Deltagelse i, ansvar for samt analyse og udvikling af en ny samfundsmodel
Målet er, at Future Greenland skal involvere og engagere til deltagelse i færdiggørelsen af en samlet, overordnet vision for Grønland med væsentlige og nyskabende tanker. (Deltagelse).
Future Greenland skal inspirere borgere, erhvervslivet samt de politiske og civile organisationer til at tage medansvar for udviklingen.
(
Ansvar). 
Future Greenland skal sætte gang i den samfundsvidenskabelige forskning (’call for papers’) omkring konferencens temaer.
(
Analyse). 
Future Greenland skal være et markant skridt på vejen mod en grønlandsk ’tænketank’, der kan bære konferencens idéer videre og udvikle dem som et supplement til de politiske beslutningsprocesser.
(
Udvikling). 
Konferencen skal pege på nye muligheder for samarbejder og måder at træffe beslutninger på. Det skal ske ud fra kriterier som demokratisk deltagelse, politisk legitimitet og værdibaseret, bæredygtig udvikling.
(
En ny samfundsmodel?). 
Et godt eksempel
Future Greenland 2013 skal i sig selv være et godt eksempel på, hvordan man på tværs af en række beslutningstagere, interesser og samfundsaktører kan samles i fordomsfri dialog og gensidig inspiration.
Ikke en hvidbog - men en grønbog
Resultaterne stilles til rådighed via www.futuregreenland.gl
- og i en grønbog, der afleveres til Naalakkersuisut 
Se det endelige program under menu Program

 

arranngeret af  - arranged by - Sulisitsisut